Ubezpieczenia dla sportowców

Ubezpieczenia dla sportowców

Firma Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. przygotowała specjalny program ubezpieczeniowy skierowany do klubów sportowych. Program ten składka się z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia kosztów leczenia. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia programu ubezpieczeniowego:

 

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu dla członków klubu sportowego

  • Ubezpieczający: Klub Sportowy
  • Ubezpieczeni:  Zawodnicy, trenerzy, działacze
  • Okres ubezpieczenia Osobo/dzień
  •  Forma ubezpieczenia:Grupowa, imienna, polisa otwarta                                                                  

Przedmiot ubezpieczenia: Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie odpowiedzialności

Warunki ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Leczenia

Zakres terytorialny: Europa

Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

Suma ubezpieczenia: 10 000 Euro

Postanowienia dodatkowe do oferty:
Składkę wyrażona w EUR przelicza się na zł według średniego kursu walut NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczeni

W przypadku polisy otwartej, przed każdym wyjazdem zawodników niezbędne jest poinformowanie o aktualnej liczbie wyjeżdżających osób i długości wyjazdu z dołączeniem imiennej listy zawodników.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków klubu sportowego

  • Ubezpieczający: Klub  Sportowy
  • Ubezpieczeni: Zawodnicy, trenerzy, działacze       
  • Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy
  • Forma ubezpieczenia:Grupowa, imienna

Przedmiot ubezpieczenia:
Następstwa nieszczęśliwych wypadków ubezpieczonych, powstałych w okresie odpowiedzialności, na terytorium całego świata.

Ochrona ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas treningów, zawodów sportowych, jak i podczas drogi na/z treningów i zawodów sportowych.

Warunki ubezpieczenia:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:

1) świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, nie więcej jednak, niż 100% tej sumy ubezpieczenia

2) świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego zaistniałej w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 100 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,

3) zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych do wysokości 20 % sumy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, jeżeli ich zakup był niezbędny z medycznego punktu widzenia, zalecony przez lekarza oraz związany z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową a koszty ich nabycia nie zostały pokryte z ubezpieczenia społecznego lub z innego tytułu oraz zostały poniesione wyłącznie na terytorium RP,

4) zasiłek z tytułu niezdolności do nauki/pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, w wysokości 2% sumy ubezpieczenia, wypłacany jednorazowo, jeżeli okres niezdolności do nauki / pracy przekroczył 31 dni,

5) zadośćuczynienie za doznaną krzywdę: jednorazowe świadczenie w wysokości 5% wypłaconego świadczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie odpowiedzialności, wypłacane ubezpieczonemu, który na skutek nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu w wysokości powyżej 50%, o ile przysługuje mu prawo do wypłaty świadczenia z tego tytułu,

6) jednorazowe świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenia przez owady w wysokości 300 zł, jeżeli ubezpieczony przebywał w związku z tym zdarzeniem co najmniej 2 dni w szpitalu.

7)  koszty rehabilitacji powypadkowej maksymalnie do 20% sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia:
Wariant I - 10 000 zł na osobę
Wariant II - 15 000 zł za osobę
Wariant III - 20 000 zł za osobę
Wariant IV - 30 000 zł za osobę
Wariant V - 50 000 zł za osobę