Ubezpieczenia flot

Ubezpieczenia flot

OC komunikacyjne

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, którego zakres reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Oznacza to, że w każdym zakładzie ubezpieczeń obowiązują takie same warunki ubezpieczenia, a podstawowym kryterium wyboru towarzystwa jest wysokość składki za to ubezpieczenie.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, za szkody wyrządzone w okresie ubezpieczenia osobom trzecim, nie pozostającym w stosunku  ubezpieczeniowym.

Zakres ubezpieczenia:

Posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym odpowiadają za szkody wyrządzone osobom trzecim, w związku z ruchem określonego w umowie ubezpieczenia pojazdu na podstawie prawa państwa, na terytorium którego nastąpił wypadek ubezpieczeniowy.

Suma gwarancyjna:

W odniesieniu do umów zawieranych w okresie od dnia 11 czerwca 2012 r., wysokość sumy gwarancyjnej wynosi równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
 • w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Autocasco

Ubezpieczenie autocasco zapewnia posiadaczowi pojazdu mechanicznego pokrycie kosztów naprawy, w przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia, między innymi na skutek zderzenia z innym pojazdem, działania osób trzecich, zdarzeń losowych (powódź, pożar), kradzieży, działania czynników termicznych lub chemicznych. Zakres ochrony jest uzależniony od wybranego wariantu bądź ubezpieczyciela i może obejmować pełen zakres lub wybrane zdarzenia losowe. Ochrona może obejmować zdarzenia w kraju i zagranicą.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową są pojazdy wraz z wyposażeniem zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu lub/i jego wyposażenia, zaistniałe w okresie ubezpieczenia wskutek  zdarzeń losowych, którymi są między innymi :

 • wypadek,
 • uszkodzenie przez osoby trzecie,
 • kradzież,
 • pożar, wybuch, osmalenie,
 • huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, osuwanie się lub zapadanie ziemi, lawiny lub inne siły przyrody.

Suma ubezpieczenia:

Suma  ubezpieczenia AC odpowiada wartości ubezpieczonego pojazdu, deklarowanej przez Ubezpieczającego w dacie zawarcia umowy i stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie szkody, powstałe w czasie trwania umowy. Suma ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych równa jest wartości transakcji zakupu, wg przedstawionej faktury.

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Zakresem ochrony objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, do których doszło w Polsce i poza jej granicami. Ochrona obejmuje kierowcę pojazdu oraz pasażerów, w liczbie wskazanej w polisie.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy lub/i pasażera powstałe:

 • w związku z ruchem pojazdu,
 • podczas wsiadania do pojazdu lub wysiadania z pojazdu,
 • podczas przebywania w pojeździe, w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie podróży,
 • podczas naprawy pojazdu na trasie podróży,
 • bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia może obejmować następujące świadczenia:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • koszty leczenia poniesione w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy,
 • zwrot kosztów transportu zwłok do kraju.

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia pozostaje kwestią indywidualną. Klient ustala wariant ubezpieczenia, a także ilość miejsc w pojeździe, które będą objęte ochroną.

Assistance

Ubezpieczenie assistance w zależności od wariantu może pokrywać koszty holowania pojazdu w kraju, za granicą, koszty pomocy drogowej, zakwaterowania w hotelu na czas naprawy, czy nawet koszty dowiezienia łańcuchów na koła.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w Ogólnych warunkach ubezpieczenia  świadczenia, w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom.

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia może obejmować między innymi:

 • Holowanie,
 • Naprawę,
 • Wynajem pojazdu zastępczego,
 • Transport ubezpieczonych,
 • Wymianę lub naprawę koła.

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia jest uzależniona od wybranego wariantu bądź zakresu.

Ubezpieczenie GAP- utraty wartości pojazdu

Jest to ubezpieczenie na wypadek szkody całkowitej w pojeździe, przez którą należy rozumieć kradzież lub zniszczenie samochodu. Ubezpieczenie to pozwoli uzyskać dodatkowe odszkodowanie (poza autocasco), które pokryje różnicę pomiędzy pierwotną ceną zakupu pojazdu, a odszkodowaniem z autocasco (wyznaczanym na podstawie aktualnej wartości rynkowej). Ubezpieczenie to należy rozumieć jako tzw. GAP fakturowy, który umożliwia właścicielowi pojazdu uzyskanie środków na sfinansowanie fabrycznie nowego samochodu (odszkodowanie autocasco + odszkodowanie GAP). Ubezpieczenie GAP można zawrzeć również przy zakupie używanych pojazdów. Innym rozwiązaniem jest wariant GAP indeksowy, który w przypadku wystąpienia szkody całkowitej w pojeździe, zapewnia ubezpieczonemu (oprócz odszkodowania autocasco) dodatkowe świadczenie w  wysokości określonego w umowie ubezpieczenia procentu wartości rynkowej pojazdu. Koszt tego ubezpieczenia jest nieco niższy niż GAP fakturowy.