Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne

Ryzyka budowy i montażu

W zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych prac, ubezpieczenie dzielimy na: ryzyka budowy (CAR – Contractors All Risks) i ryzyka montażu (EAR – Erection All Risks).

Ubezpieczenie budowy może zawrzeć dowolna strona inwestycji, ale jest to uzależnione od treści zawartych porozumień i przyjętego podziału kosztów. W praktyce najczęściej ubezpieczenie takie zawiera Generalny Wykonawca. Jest to najkorzystniejsze dla każdej ze stron umowy. Zdarza się, że ubezpieczenia budowy zawiera sam inwestor. Bez względu na podmiot dokonujący ubezpieczenia ważne jest, by polisa obejmowała całość wykonywanych prac i wszystkie podmioty, które je realizują.

Proces budowlany, nie tylko od strony ubezpieczeniowej, jest związany z występowaniem szeregu zagrożeń, tj.

 • Działanie sił natury,
 • Wady materiałowe,
 • Błędy projektowe,
 • Błędy pracowników budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego,
 • Działanie osób trzecich.

Wymienione wyżej zagrożenia mogą powodować uszkodzenia albo zniszczenie przedmiotu prac budowlanych lub montażowych (wznoszony budynek, obiekt inżynieryjny itp.), a także roszczenia cywilnoprawne lub utratę spodziewanych zysków przez inwestora (np. z tytułu utraty czynszu).

Zalecane jest ubezpieczenie ryzyk budowy/montażu według standardu monachijskiego, składającego się z trzech sekcji:

 • ubezpieczenie od szkód materialnych – zakres ochrony obejmuje prace kontraktowe oraz dodatkowe koszty (np. usunięcia pozostałości po szkodzie, odtworzenia dokumentacji, konsultantów) i jest oparty na zasadzie wszystkich ryzyk. Suma ubezpieczenia najczęściej odpowiada wartości kontraktu, ale może być zwiększona o określony w kontrakcie procent, bądź limity określone dla kosztów dodatkowych. Okres ubezpieczenia obejmuje cały proces realizacji prac, wraz z okresem rękojmi lub gwarancji. Ponadto zakres ubezpieczenia może być rozszerzany lub ograniczany przez stosowanie szeregu klauzul dodatkowych.
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – ochroną objęta jest odpowiedzialność deliktowa ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim. Możliwe jest rozszerzenie zakresu o odpowiedzialność wobec współubezpieczonych. Suma gwarancyjna może być określona na dwa sposoby:
  - na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (zgodnie z FIDIC),
  - na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
 • ubezpieczenie utraty zysku inwestora (ALOP) – zabezpiecza planowany wynik finansowy inwestora na wypadek opóźnienia w przekazaniu inwestycji do użytkowania, na skutek szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach Sekcji Pierwszej. Przedmiotem ubezpieczenia jest planowany zysk operacyjny z inwestycji oraz koszty stałe. Ubezpieczający ma możliwość ustalenia czasu trwania okresu odszkodowawczego.

Ubezpieczenie CAR/EAR (z wyłączeniem Sekcji Trzeciej) może obejmować wszystkich uczestników procesu budowlanego: inwestora, generalnego wykonawcę i podwykonawców producenta, dostawców montowanych urządzeń oraz instalacji.

Charakter umowy dostosowany jest do potrzeb ubezpieczającego i może zostać skonstruowany jako:

 • polisa jednostkowa dedykowana do określonego kontraktu,
 • polisa generalna (obrotowa) obejmująca ochroną wszystkie kontrakty w okresie obowiązywania umowy, spełniające warunki brzegowe umowy,
 • polisa otwartego pokrycia (open cover) będąca umową ramową określającą zakres ochrony i warunki finansowe. Wymaga ona jednak każdorazowego zgłaszania kontraktu.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia budowlano-montażowego jest obiekt w trakcie budowy lub montażu oraz wszelkie mienie znajdujące się na placu budowy (Sekcja Pierwsza). Ochroną objęte są roboty kontraktowe, materiały i narzędzia budowlane, sprzęt i wyposażenie budowlane (betonownie, rusztowania, doprowadzenia energii elektrycznej i wody), zaplecze budowy (pomieszczenia socjalne dla pracowników, baraki magazynowe), a ponadto maszyny budowlane (żurawie, spycharki, koparki, zgarniarki, walce, zagęszczarki, wózki widłowe, kafary i inne), o ile zostaną zgłoszone.

Przedmiotem ochrony może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych, z tytułu szkód wyrządzonych na placu budowy (Sekcja Druga). Kolejnym rozszerzeniem przedmiotu ubezpieczenia jest utrata zysku przez inwestora (Sekcja Trzecia).

Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, wyraźnie nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądź polisie. Podstawowe ryzyka, od jakich chroni taka polisa, to w szczególności: pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, katastrofa budowlana, powódź, huragan, grad, osunięcie się ziemi, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi i inne.

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia wyznaczana jest jako pełna wartość prac kontraktowych tj.: wartość robót z uwzględnieniem materiałów. W umowie powinny być wskazane odrębne limity m.in. na koszty uprzątnięcie rumowiska, zaplecze budowy czy drobny sprzęt budowlany (w tym wyposażenie). Część dotycząca OC powinna przewidywać wysokość możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją prac.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (Electronic Equipment Insurance) – gwarantuje znacznie szerszy zakres pokrycia, niż ubezpieczenie mienia, nawet w zakresie all risks dlatego, że ze względu na specyfikę urządzeń elektrycznych i elektronicznych daje pokrycie na ryzyko przepięcia oraz innych szkód spowodowanych niedotrzymaniem parametrów prądu. Istotnym poszerzeniem zakresu ochrony jest również zagwarantowanie ochrony na wypadek powstania szkód spowodowanych tzw. czynnikiem ludzkim (nieumiejętna obsługa sprzętu, niedbalstwo).

Ubezpieczenia te skierowane są do wszystkich, którzy w swojej działalności wykorzystują różnego rodzaju sprzęt elektroniczny, maszyny, urządzenia i linie technologiczne.

Zalecane jest dokonanie podziału sprzętu elektronicznego na sprzęt stacjonarny i przenośny. Taki podział pozwala na wprowadzenie dodatkowej ochrony dla mienia będącego „w ruchu”. Sprzęt przenośny narażony jest np. na upadek w trakcie przenoszenia lub uszkodzenie w wyniku wypadku drogowego. Precyzyjne pogrupowanie mienia pozwoli na dopasowanie adekwatnej ochrony do typu i przeznaczenia ubezpieczanego sprzętu.

W każdym przypadku wartość sprzętu elektronicznego powinna być deklarowana jako wartość odtworzeniowa nowa. Wynika to z faktu, iż technologia komputerowa ulega częstej, w stosunku do innych składników majątku, modyfikacji oraz bardzo szybkiej amortyzacji. Czynnikiem ograniczającym jest w tym przypadku wiek ubezpieczanego mienia.

W tej grupie ryzyk mogą być również ubezpieczone koszty odtworzenia danych elektronicznych. Ochroną objęta jest utrata lub uszkodzenie danych bądź oprogramowania, spowodowane bezpośrednio fizyczną szkodą w mieniu, objętym ubezpieczeniem. W celu określenia sumy ubezpieczenia, przyjmuje się zasadę na pierwsze ryzyko, czyli do maksymalnego poziomu szkody, jaki może mieć miejsce w trakcie jednego zdarzenia.

W tego typu ubezpieczeniu stosuje się wymóg częstego back up’u. Warunkiem jest przechowywanie kopii danych w oddzielnej strefie ogniowej – np. innym budynku. W przypadku szkody dane od ostatniego back up’u do dnia szkody wprowadza się z kopii dokumentów „papierowych”. Uwzględniany jest wtedy zryczałtowany koszt wprowadzenia 1Mb danych do komputera w ramach ubezpieczonego limitu.

Oprócz danych ubezpieczeniem może być objęte standardowe oprogramowanie (np. systemowe – Windows, Linux oraz narzędziowe np. Office, Corel itp.) oraz autorskie programy.

Ubezpieczenie urządzeń od awarii

Ubezpieczenie to odnosi się do maszyn i urządzeń, których naprawa wymaga natychmiastowej interwencji, a koszty związane ze sprowadzeniem części lub całego urządzenia zastępczego, bądź naprawą uszkodzeń, wiążą się ze znacznym nakładem finansowym. Ubezpieczenie to pokrywa szkody w maszynach, powstałe zarówno na skutek działania sił wyższych, jak również w wyniku niedotrzymania parametrów prądu, a co ważniejsze, szkody powstałe w wyniku błędu ludzkiego lub wad konstrukcyjnych pozagwarancyjnych.

Ubezpieczenie to obejmuje koszty zarówno samych części, jak i koszty związane z ich sprowadzeniem do kraju.

Przedmiot ubezpieczenia:

Maszyny i sprzęt używany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia i związanymi z tym pracami:

 • maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania,
 • urządzenia specjalistyczne,
 • linie technologiczne,
 • maszyny i urządzenia przemysłowe,
 • maszyny i urządzenia budowlane.

W przypadku maszyn i sprzętu budowlanego zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie drobny sprzęt.

Zakres ubezpieczenia może obejmować utratę oraz uszkodzenie maszyn i urządzeń. Ubezpieczeniem objęte są szkody materialne, powstałe z przyczyn nieprzewidzianych i niezależnych od ubezpieczonego, z powodu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia maszyn i sprzętu, a w następstwie: wymianę lub naprawę.

Przyczyny powstania uszkodzeń maszyn i urządzeń:

 • błędy montażowe,
 • niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych,
 • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
 • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz,
 • błędy w obsłudze (np. kolizje na placu budowy, przewrócenie się maszyny),
 • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 • działanie sił odśrodkowych,
 • nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,
 • dostanie się ciała obcego.

Za szkodę uważa się utratę albo spadek wartości ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy, bądź wymiany.

Szkody elektryczne – ochroną objęte są szkody powstałe na skutek niewłaściwego działania prądu elektrycznego, w związku ze zwarciem (spięcie), uszkodzeniem izolacji, nadmiernym wzrostem lub obniżeniem napięcia, itp., oraz wskutek wyładowania atmosferycznego.

Zakresem ochrony objęte są m.in.:

 • Szkody eksploatacyjne (przepięcia, zwarcia, działania sił odśrodkowych, uszkodzenia izolacji)
 • Ekspresowe sprowadzenie części oraz koszty cła i frachtu.

Awaria maszyn – polisą objęte są szkody spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi i przyczynami eksploatacyjnymi.

Zakres ochrony zawiera szkody, których nie obejmuje gwarancja i jest zalecane dla urządzeń o znacznej wartości lub ważnym znaczeniu dla procesu produkcyjnego.

Zakres ochrony:

 • Szkody, których źródło znajduje się poza maszyną (zdarzenia losowe);
 • Szkody spowodowane działaniem człowieka (nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, błąd operatora, błędów popełnionych podczas montażu maszyn itp.);
 • Szkody wynikające z wad produkcyjnych (błąd w projektowaniu lub konstrukcji, użycie wadliwego materiału, a także wady fabryczne);

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

Ubezpieczenie obejmuje ochroną ubezpieczeniową zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia, nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody polegającej na uszkodzeniu maszyny lub urządzenia produkcyjnego.

Suma ubezpieczenia maszyn i sprzętu powinna być określona według wartości odtworzeniowej, oznaczającej koszt nabycia, wytworzenia lub naprawy nowej tego samego rodzaju, typu/modelu, o tych samych lub porównywalnych parametrach maszyny, z włączeniem kosztów transportu oraz montażu.