Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe:

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika (OCP)

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika obejmuje ochroną działalność zawodową z tytułu zawartych umów o przewóz towarów, dokonywanych przez przewoźnika, posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu ( m.in. drogowego, kolejowego, morskiego czy lotniczego), uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy pamiętać, że Ubezpieczyciel odpowiada za zniszczony lub utracony przewożony ładunek tylko wówczas, gdy wina leży po stronie przewoźnika.

Przedmiot ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie krajowym i/lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu, pod warunkiem, iż przedmiotowy przewoźnik posiada odpowiednie zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w tym zakresie oraz wymaganą przepisami licencję, koncesję i/lub zezwolenie na prowadzenie tego typu działalności.

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego dokonującego przewozu przesyłek:

 1. w transporcie krajowym, na podstawie krajowego listu przewozowego lub – jeśli nie wystawiono listu przewozowego – na podstawie innego dokumentu przewozowego wystawionego zgodnie z ustawą Prawo Przewozowe;
 2. w transporcie międzynarodowym, na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego zgodnie z Konwencją CMR.

Suma ubezpieczenia:

Sumę ubezpieczenia ustala się na jedno i wszystkie zdarzenia i stanowi ona górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za wszystkie szkody rzeczowe oraz finansowe, powstałe w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedzialność cywilna spedytora (OCS)

Spedytor, wykonując swoją działalność, może być zobowiązany do zapłaty odszkodowania nie tylko z tytułu utraty przesyłki lub jej uszkodzenia, ale również wtedy, kiedy przesyłka nie uległa uszkodzeniu lub utracie, a zleceniodawca poniósł szkodę na skutek wadliwego wykonania umowy spedycji.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe, powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Może ona zostać poszerzona o odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych. Przykładem takich usług może być kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp. O ile istnieje taka potrzeba, odpowiedzialność może zostać rozszerzona o szkody z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych – zgodnie z Umową Europejską, dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).

Ochroną może zostać objęta odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu:

 • Opracowywania instrukcji wysyłkowych,
 • Zawierania umów o przewóz i przygotowania dokumentów związanych z przewozem przesyłek,
 • Załadunku i wyładunku przesyłki,
 • Kontroli ilościowej i wagowej przesyłek,
 • Znakowania przesyłek,
 • Pakowania, przepakowywania towarów,
 • Zgłaszania przesyłki do ubezpieczenia,
 • Zgłaszania przesyłki do odprawy celnej,
 • Składowania przesyłek do 30 dni,
 • Przygotowania dokumentacji do odprawy celnej.

Suma ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna jest ustalana w umowie i wskazywana w polisie oraz stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w okresie ubezpieczenia. Suma gwarancyjna może być ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia.

W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel pokrywa:

 • uzasadnione i niezbędne koszty działań mających na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą Ubezpieczyciela, w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody,
 • uzasadnione koszty procesu z udziałem ubezpieczonego.

Ubezpieczenia mienia w transporcie (Cargo)

Ubezpieczenie cargo skierowane jest przede wszystkim do podmiotów świadczących kompleksową obsługę ładunku, a także do przedsiębiorstw, które ponoszą ryzyko utraty, ubytku lub uszkodzenia ładunku lub też są zobligowane do zawarcia takiego ubezpieczenia kontraktem handlowym, bądź też wymogami banku.

Właściwie zawarte ubezpieczenie cargo, zapewnia ochronę interesów właściciela przewożonego ładunku w przypadku wszelkich zdarzeń, na skutek których ładunek może ulec uszkodzeniu bądź utracie. Ubezpieczenie cargo chroni właściciela ładunku również w tych sytuacjach, w których zgodnie z prawem przewoźnik lub spedytor nie odpowiada za szkody w powierzonym mu mieniu czy też odszkodowanie podlega ograniczeniom kwotowo-wagowym, wynikającym z różnych przepisów lub konwencji.

Ubezpieczenie ładunków w transporcie

Służy ochronie interesów ich właściciela, podczas gdy ubezpieczenie OC przewoźnika lub OC spedytora ze swej istoty ma zabezpieczyć interes przewoźnika bądź spedytora. Należy zwrócić uwagę, że polisa cargo będzie obejmowała ochroną również szkody, w których zniszczenie lub utrata towaru nastąpiła z winy wyżej wymienionych.

Przewoźnik często nie odpowiada za szkody. Przyczyny mogą być różne np. sprawca nie został zidentyfikowany, szkoda nastąpiła w wyniku działania tzw. „siły wyższej, itp. W takim przypadku właściciel mienia jest narażony na poważne straty finansowe.

W transporcie morskim ubezpieczenie cargo zawierane jest na międzynarodowych instytutowych klauzulach ładunkowych. Odszkodowanie za uszkodzony ładunek zapewnia także pokrycie kosztów udziału w tzw. awarii wspólnej i kosztach ratownictwa.

Istotnym czynnikiem przemawiającym za skorzystaniem z polisy cargo jest zakres ubezpieczenia. Mienie ubezpieczone jest na bazie wszystkich ryzyk, gdzie ubezpieczyciel odpowiada za wszystkie zdarzenia powodujące szkodę, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych. Ważnym aspektem polisy jest właściwe określenie sumy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanej max wartości przewożonego mienia na jeden środek transportu w okresie ubezpieczenia. Zbyt niska suma ubezpieczenia może skutkować uchyleniem się Ubezpieczyciela od wypłaty odszkodowania lub ograniczeniem wypłaty, wynikającym z zastosowania zasady proporcji. Polisa może mieć charakter jednostkowy lub obrotowy.

Należy określić przewidywaną wartość przewożonych towarów w ciągu 12 miesięcy. Drastyczne zaniżenie deklarowanego obrotu może wprawdzie wiązać się ze zmniejszeniem składki, ale w konsekwencji, podczas likwidacji szkody, Ubezpieczyciel może podnieść zarzut wprowadzenia w błąd. Okoliczność ta może skutkować znacznym ograniczeniem wysokości, bądź odmową wypłaty odszkodowania.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną objęte jest każdego rodzaju mienie nowe lub używane, przewożone przez właściciela ładunku lub zawodowego przewoźnika w transporcie krajowym lub międzynarodowym.

Zakres ubezpieczenia:

Klient ma do wyboru dwa zakresy ubezpieczenia:

 • ograniczony katalog ryzyk to: zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, rabunek (rozbój), kradzież z włamaniem oraz kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu,
 • nieograniczony katalog ryzyk to: wszystkie szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu ładunku podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku, powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli ubezpieczającego zdarzeń, z zastosowaniem zastrzeżeń wskazanych w wyłączeniach.

Ponadto zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ubezpieczenie mienia:

 • podczas ekspozycji na wystawach lub targach oraz składowania mienia bezpośrednio przed i po wystawach,
 • podczas składowania do 60 dni w magazynach portowych bądź celnych przewoźnika lub spedytora,
 • o ryzyka polityczne (zamieszki, wojna).

Suma ubezpieczenia:

Suma gwarancyjna powinna odpowiadać wartości mienia w transporcie:

 • w przypadku rzeczy nowej – wartość z faktury, koszty wytworzenia lub wartość rynkowa,
 • w przypadku rzeczy używanej – wartość z faktury lub wartość rzeczywista, stanowiąca wartość rzeczy nowej, pomniejszona o stopień jej faktycznego zużycia.

Rodzaje polis CARGO

 • jednostkowa - transport do miejsca docelowego lub transport do miejsca docelowego i powrót,
 • generalna (obrotowa)- polisa roczna obejmująca ochroną wszystkie transportowane ładunki:
  • danej firmy w okresie roku,
  • przez danego przewoźnika bądź spedytora w okresie roku.

Międzynarodowe reguły sprzedaży towaru – INCOTERMS

Kwestie, związane z transportem produktów od sprzedawcy do nabywcy, normują międzynarodowe reguły handlu (INCOTERMS). Regulacje te mają istotne znaczenie dla określenia momentu przejścia odpowiedzialności za towar ze strony sprzedającego na rzecz nabywcy. Obowiązują one w stosunkach pomiędzy importerem a eksporterem.

MIENIE W TRANSPORCIE KRAJOWYM

Oferta kierowana jest do firm przewożących mienie na terytorium RP, transportem wykonywanym przez przewoźnika zawodowego lub transportem własnym. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie przewożone w granicach Rzeczypospolitej Polskiej transportem drogowym, lotniczym, kolejowym i śródlądowym.

UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

Ubezpieczenie kierowane jest do eksporterów i importerów, przewożących mienie transportem wykonywanym przez przewoźnika zawodowego lub transportem własnym.

Przedmiotem ubezpieczenia jest eksportowane i importowane mienie przewożone na ryzyko ubezpieczającego transportem drogowym, lotniczym, kolejowym, wodnym śródlądowym oraz morskim lub kombinowanym.

Ubezpieczenie obejmuje mienie w transporcie międzynarodowym, ubezpieczane na warunkach Instytutowych Klauzul Ładunkowych (Institute Cargo Clauses (A) 1/1/09, ICC (B) 1/1/09, ICC (C) 1/1/09 ), m. in. szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu mienia, powstałe wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, za wyjątkiem ryzyk wyłączonych w Instytutowych Klauzulach Ładunkowych i ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Główne Instytutowe Klauzule Ładunkowe to:

 • ICC (A) 1/1/09,
 • ICC (B) 1/1/09,
 • ICC (C) 1/1/09,

Ponadto zastosowanie mają inne klauzule specjalistyczne oraz rozszerzające lub ograniczające postanowienia ICC A, B i C m.in. :

 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe Lotnicze (Air) – z wyjątkiem przesyłek pocztowych 1/1/09,
 • Instytutowe Klauzule Strajkowe (ładunkowe) 1/1/09,
 • Instytutowe Klauzule Strajkowe (dla ładunków w przewozie lotniczym) – z wyjątkiem przesyłek pocztowych 1/1/09,
 • Instytutowe Klauzule Wojenne (ładunkowe) 1/1/09,
 • Instytutowe Klauzule Wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) – z wyłączeniem przesyłek pocztowych 1/1/09,
 • Instytutowa Klauzula Odwołania Ryzyka Wojennego (ładunkowa) 1/12/82,
 • Instytutowa Klauzula Wyłączająca Ryzyko Skażenia Radioaktywnego, Broń Chemiczną, Biologiczną, Biochemiczną oraz Elektromagnetyczną 10/11/03
 • Instytutowa Klauzula Klasyfikacyjna 1/1/2001,
 • Klauzula Rozpoznania Daty,
 • Lista towarów łatwo psujących się (załącznik do Rozporządzenia RM z 13.03.2001),
 • Lista krajów i regionów o podwyższonym ryzyku politycznym 25/05/10,
 • Instytutowa klauzula o wymianie części 1/1/34,
 • Klauzula wyłączająca terroryzm.