Ubezpieczenie D&O

Directors & Officers Insurance – D & O
(Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu)

Menedżer spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bierze na siebie pełną odpowiedzialność osobistą całym swoim majątkiem, za szkody powstałe po stronie spółki lub innych osób (udziałowców, akcjonariuszy, Skarbu Państwa, wierzycieli spółki, pracowników).

Ryzyko prawne, jakie wynika z tysięcy przepisów, do których przestrzegania na co dzień zmuszeni są menedżerowie wobec wysokiego stopnia zmienności prawa, czyni wykonywanie funkcji w organach spółek dodatkowo ryzykownym zajęciem. W tym kontekście należy wymienić choćby następujące przepisy:

 • Art. 293/483 ksh, wprowadzający domniemanie winy członków władz spółki za szkody wyrządzone naruszeniem prawa (w tym wewnętrznych regulacji obowiązujących w spółce i pełnomocnictw);
 • Art. 299 ksh, obciążający członków zarządu osobistą odpowiedzialnością za niezgłoszenie wniosku o upadłość w terminie, rozciągającą się na zobowiązania spółki;
 • Art. 116 ordynacji podatkowej, obciążający członków zarządu osobistą odpowiedzialnością za zaległości podatkowe;
 • Art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obciążający członków zarządu osobistą odpowiedzialnością za rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych;
 • Art. 4a ustawy o rachunkowości, obciążający członków zarządu i rady nadzorczej za zgodność sprawozdań finansowych z wymaganiami tej ustawy;

Na świecie powszechną formą zabezpieczenia firm przed stratami z tytułu błędów ich władz stało się ubezpieczenie D&O. Ubezpieczenie to zapewnia członkom władz spółki – zarządu, rady nadzorczej, a także prokurentom i pracownikom szczebla kierowniczego oraz ich rodzinom i spadkobiercom ochronę przed roszczeniami, pozostającymi w związku z wykonywaną przez nich funkcją. Posiadanie polisy D&O umożliwia również pokrycie niebagatelnych kosztów specjalistycznej ochrony prawnej we wszelkiego typu postępowaniach przeciwko ubezpieczonym (także karnych i administracyjnych), łącznie z poręczeniem majątkowym i kosztami odzyskania dobrego imienia. Polisa zapewnia pokrycie należnej poszkodowanemu (w tym spółce) kwoty odszkodowania, w tym także kar i grzywien. Posiadanie tego ubezpieczenia zwiększa wiarygodność spółki w oczach jej kontrahentów, akcjonariuszy i udziałowców.

Dzisiaj zdecydowana większość przedsiębiorstw na całym świecie posiada polisę D&O. Szacuje się, że także w Polsce ubezpiecza się już co piąta firma – są w tej grupie zarówno wielkie spółki z udziałem Skarbu Państwa, największe prywatne grupy kapitałowe, jak też małe i średnie przedsiębiorstwa. Dzieje się tak dlatego, że produkt D&O stał się w ostatnich latach powszechnie dostępny. Za składkę rzędu kilkunastu tysięcy złotych można już zakupić polisę z limitem 2-3 mln USD. Składka w całości zaliczana jest do kosztów podatkowych CIT i nie zwiększa podstawy opodatkowania dochodów osobistych w rozumieniu PIT. Jednakże stanowisko to jest zależne od decyzji właściwego Urzędu Skarbowego. Niestety kwestia ta nie jest jednoznacznie uregulowana przez prawo. Na bazie odrębnej umowy możemy także zaaranżować ubezpieczenie emisji papierów wartościowych.

Za pośrednictwem naszych brokerów można wykupić polisę nawet na sumę 500.000.000 EUR. Nasi eksperci uczestniczyli w negocjacjach największych polis tego typu w Polsce, dzięki czemu posiadamy doskonały przegląd oferty rynkowej i jako jedna z nielicznych na polskim rynku firm, oferujemy polisy m.in. z rynku londyńskiego. Nasi klienci otrzymują od nas – wraz z rekomendacją – rzetelną i bezstronną analizę 3-4 najlepszych ofert.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka władz spółki kapitałowej (zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej) oraz prokurenta za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim, w związku z wykonywaniem obowiązków, za które ubezpieczony członek władz ponosi odpowiedzialność cywilną, zgodnie z przepisami regulującymi odpowiedzialność władz spółki kapitałowej oraz umową (statutem) spółki.

Zakres ubezpieczenia

Ochroną objęte są roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej, powstałej w wyniku błędnego lub za błędnie poczytywanego działania lub zaniechanie ubezpieczonej spółki lub osoby ubezpieczonej, w związku z ich właściwością lub pełnieniem funkcji.

Ubezpieczyciel pokrywa wypłacone przez spółkę zasadne odszkodowanie, a które mogło być dochodzone na drodze sądowej, które wynika z nieprawidłowych działań ubezpieczonego.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest spółce w przypadku wniesienia przeciwko niej roszczenia o odszkodowanie z tytułu szkody majątkowej, powstałej w wyniku ich błędu, bądź zaniechania, w związku z obrotem papierami wartościowymi spółki. Do zakresu ochrony włączone są również koszty:

 • obrony przed roszczeniami;
 • postępowań urzędowych;
 • uzasadnionych roszczeń;
 • dodatkowych świadczeń ubezpieczeniowych.

Suma gwarancyjna

Suma gwarancyjna określona w polisie wyznacza maksymalny poziom odszkodowania wypłacanego przez Ubezpieczyciela za jedno i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia, łącznie z kosztami obrony i innymi świadczeniami ubezpieczeniowymi.

Część sumy gwarancyjnej określonej w dokumencie ubezpieczenia, której nie wyczerpały wypłaty w ostatnio zakończonym okresie ubezpieczenia, będzie dostępna dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych zaistniałych i zgłoszonych ubezpieczycielowi w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń, jeżeli ma on zastosowanie.

Regulacja prawna odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych, wg prawa polskiego:

 • Kodeks Spółek Handlowych;
 • Kodeks Cywilny;
 • Kodeks Pracy ;
 • oraz ustawy szczegółowe, uchwały organów spółki, kontrakty nakładające na członków władz spółek określone obowiązki.

KTO jest ubezpieczony:

 • Były, obecny i przyszły członek zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, spółki zależnej lub innego podmiotu;
 • Prokurent;
 • Założyciel spółki;
 • Pracownik;
 • Małżonek, spadkobierca, przedstawiciel prawny, cesjonariusz ubezpieczonego.

Świadczenia główne z polisy D&O:

 • Odszkodowanie należne poszkodowanemu (w tym spółce zarządzanej przez ubezpieczonych)
 • Koszty obrony