Ubezpieczenie majątku

Ubezpieczenie majątku (mienia)

Ubezpieczenia majątkowe

Dedykowane są firmom chcącym zapewnić ochronę m.in. mienia, budynków, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, administracji państwowej oraz wielu innych. Ubezpieczenie majątku polega na objęciu odpowiednim zakresem ubezpieczenia przedmiotów narażonych na wystąpienie szkody. Najczęściej spotykanymi na rynku zasadami pokrycia są:

 1. Konstrukcja klasyczna, w której ochroną objęte są tylko ryzyka enumeratywnie, wskazane w umowie ubezpieczenia. Może występować w dwóch wariantach:
  • przez stosowanie tzw. podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub podzielonego na zakres podstawowy i ryzyka dodatkowe ( zakres pełny )
  • Konstrukcja typu wszystkie ryzyka (All Risks), w której ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie ryzyka poza wyłączeniami.
 2. Znacznie korzystniejszą jest konstrukcja na bazie All Risks. Nawet najszerszy zakres ubezpieczenia według konstrukcji klasycznej, nie pokrywa zakresu ubezpieczenia opartego na konstrukcji All Risks.

Unikalna konstrukcja doradztwa ubezpieczeniowego umożliwia stworzenie zakresu ubezpieczenia, poprzez dodawanie do zakresu ryzyk podstawowych lub przygotowanie programu na bazie wszystkich ryzyk (All risks).

Przystępując do współpracy z każdym nowym Klientem, proponujemy wykonanie audytu ubezpieczeniowego. Poddajemy analizie aktualny stan ochrony ubezpieczeniowej (rodzaje aktualnie posiadanych ubezpieczeń, zakresy ubezpieczeń, itp.) oraz ryzyko, które ponosi Klient w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejnym etapem jest wnikliwa analiza materiału. Wnioski płynące z audytu, przedstawiamy Klientowi w formie pisemnej. Audyty wykonujemy bezpłatnie.

Zakres ubezpieczenia

Do wyboru jest kilkanaście rodzajów majątku, które można ubezpieczyć od zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem / rabunku oraz wielu klauzul dodatkowych. Naszym klientom polecamy szczególnie ubezpieczenia w formule „od wszystkich ryzyk” (all risks). Taka polisa chroni majątek od wszelkich zdarzeń z zastrzeżeniem tych, które są wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedsiębiorstwo może ubezpieczyć w pełni majątek lub tylko jedną z grup:

 • Lokale i budynki,
 • Maszyny, urządzenia oraz wyposażenie,
 • środki obrotowe,
 • stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
 • nakłady inwestycyjne w budynkach,
 • rzeczy ruchome w celu wykonania usługi,
 • wartości pieniężne,
 • mienie pracownicze.

Suma ubezpieczenia:

Prawidłowe wskazanie wartości mienia do ubezpieczenia, jest elementem decydującym o efektywności ubezpieczenia. Jest podstawą do wyliczenia sum ubezpieczenia wymienionych na polisie i decydujących o wysokości ewentualnego odszkodowania. Klient deklaruje sumy ubezpieczenia i to on ponosi ewentualne późniejsze następstwa, mające istotny wpływ na wysokość odszkodowania. Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), stosowane przez zakłady ubezpieczeń, szczegółowo precyzują, w jaki sposób należy zadeklarować sumy ubezpieczenia oraz rodzaj mienia. Istnieje kilka systemów określenia sum ubezpieczenia, w zależności od rodzaju mienia i rodzaju ubezpieczenia.

Są one następujące:

 • system ubezpieczenia na sumy stałe – jest standardem w ubezpieczeniach mienia, wszelkich środków trwałych (nieruchomości i ruchomości);
 • system ubezpieczenia na sumy zmienne – stosowany w przypadku mienia, którego wartość ulega znacznym wahaniom w okresie ubezpieczenia, np. środki obrotowe;
 • system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko – jest charakterystyczny dla ubezpieczeń ryzyk kradzieżowych. Możemy spotkać go również przy ubezpieczeniu mienia pracowniczego lub nakładów inwestycyjnych od ryzyk ogniowych. W systemie na pierwsze ryzyko określa się przybliżoną wysokość maksymalnej straty, jaka może powstać wskutek jednego zdarzenia, objętego zakresem ochrony ubezpieczeniowej, np. w czasie jednego zdarzenia.

Warunki ubezpieczeń – poza kilkoma możliwymi systemami ubezpieczenia – określają jakim wartościom powinny odpowiadać sumy ubezpieczenia. Przewidują one w szczególności:

 • wartość odtworzeniową (zamiennie używane pojecie- nową wartością odtworzeniową) – jest to wartość pozwalającą w przypadku szkody całkowitej na odbudowę, odtworzenie lub zastąpienie danego mienia, w celu przywrócenia go do stanu nowego (nie ulepszonego), z zachowaniem dotychczasowych parametrów, wymiarów, konstrukcji, rodzaju stosowanych bądź tego samego rodzaju, typu. Taka wartość jest zalecana i akceptowana do ubezpieczenia mienia, którego stopień technicznego zużycia jest niewielki;
 • wartość rzeczywistą – rozumianą jako wartość pozwalającą na odbudowę, odtworzenie lub zastąpienie danego mienia, w celu doprowadzenia go do stanu, jak w dniu poprzedzającym wydarzenie się szkody. Wartość rzeczywista uwzględnia stopień faktycznego zużycia mienia. Na taką wartość ubezpiecza się mienie o wyższym stopniu zużycia technicznego;
 • wartość księgową (ewidencyjną) – stanowiącą księgową wartość początkową, która uwzględnienia przeszacowania wynikające z przepisów (wartość księgowa brutto) lub po potrąceniu odpisów amortyzacyjnych (wartość księgowa netto);
 • wartość nominalną – stosowaną w odniesieniu do wartości pieniężnych.

Deklarując wysokości sum ubezpieczenia, należy unikać zarówno ich zaniżenia, jak i zawyżenia. W przypadku zadeklarowania (przy zawarciu umowy) zaniżonej sumy ubezpieczenia (co skutkuje zaniżoną składką), ubezpieczyciel wyliczy odszkodowanie pomniejszone w takiej proporcji, w jakiej pozostaje zadeklarowana suma ubezpieczenia, odnośnie faktycznej wartości danego mienia. Jest to tzw. niedoubezpieczenie. W przypadku zawyżenia zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, przewyższającą faktyczną wartość mienia, zakład ubezpieczeń odpowiada tylko do wysokości faktycznej szkody, a ubezpieczony lub ubezpieczający nie uzyska żadnych korzyści z tego tytułu, a wręcz traci na zawyżonej wg własnej deklaracji składce.

Naszym klientom proponujemy rozszerzenie o klauzule dodatkowe np.:

 • dewastacji ,
 • stłuczenia i uszkodzenia szyb i oszkleń,
 • majątku firmy na terenie RP (np. przenośnego sprzętu elektronicznego),
 • błędu użytkownika (dot. sprzętu elektronicznego),
 • stacjonarnego lub przenośnego sprzętu elektronicznego od szkód elektrycznych,
 • awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń ,
 • katastrofy budowlanej,
 • utraty danych i oprogramowania,
 • koszty dodatkowe,
 • klauzula szkód elektrycznych,
 • klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia,
 • klauzula Leeway,
 • klauzula reprezentantów,
 • klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • klauzula rzeczoznawców,
 • klauzula mienia poza ewidencją.

Każdy ubezpieczyciel tworzy swoje definicje dodatkowych klauzul. Mając na uwadze dobro naszych Klientów, składamy zapytania ofertowe z definicjami i klauzulami, których celem jest jak najpełniejsza ochrona.

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ochroną obejmuje enumeratywnie wymienione i zdefiniowane zdarzenia losowe. Ubezpieczyciele w ramach tego ubezpieczenia z reguły oferują ochronę w zakresie następujących ryzyk: ogień, uderzenie pioruna, wybuch, eksplozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, spływ wód po zboczach. Listę wymienionych ryzyk można rozszerzyć o zdarzenia takie jak na przykład: pękania mrozowe, zalanie topniejącą masą śniegu, upadek drzew i masztów, przepięcia, katastrofa budowlana. Powyższy zakres można rozszerzyć o kradzież z włamaniem, rabunek lub wandalizm. Dodatkowo proponujemy ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych.

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks)

W przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, obejmującym ochroną enumeratywnie wymienione ryzyka ubezpieczenie All Risks poszerza zakres ochrony o wszystkie ryzyka nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczyciela. Ubezpieczenie to stanowi alternatywę w stosunku do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Obejmuje ochroną wszystkie zdarzenia za wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone. Zaletą tego ubezpieczenia jest objęcie ochroną m.in. szkód wynikłych z błędnej obsługi, wad materiału, czy działania prądu elektrycznego (przepięcia, zwarcia itp.). Zakres ochrony można poszerzyć o programy komputerowe, dane oraz zewnętrzne nośniki danych. Ubezpieczyciel zwraca koszty wymiany nośników danych oraz koszty ponownego wprowadzenia danych. Istnieje możliwość objęcia ochroną sprzętu przenośnego (laptopów, kamer, sprzętu pomiarowego itd. ) poza siedzibą firmy, na przykład od upadku, rabunku czy kradzieży.