Ubezpieczenie Należności

Ubezpieczenie należności (ubezpieczenie kredytu kupieckiego)

Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla podmiotów prowadzących sprzedaż w systemie kredytu kupieckiego, czyli z odroczonym terminem płatności za dostarczone towary lub usługi.
Przedmiotem ubezpieczenia są bezsporne należności pieniężne (wskazane w fakturze) przysługujące ubezpieczającemu od kontrahenta krajowego lub zagranicznego, z tytułu kontraktu na dostawy towarów lub usług, których zapłata dokonywana jest w kredycie kupieckim (najczęściej poniżej 2 lat).

Zalety ubezpieczenia

 • Poprawa płynności finansowej,
 • Pokrycie przez ubezpieczyciela straconych należności,
 • Wsparcie w usprawnieniu procedur kredytowych,
 • Pomoc w  windykacji i egzekucji należności,
 • Wydłużenie terminów płatności, limitów kredytowych i zwiększenie konkurencyjności,
 • Oszczędność czasu oraz kosztów związanych z oceną wiarygodności dłużnika,
 • Zastosowanie cesji praw wynikających z umowy ubezpieczenia jako formy zabezpieczenia kredytów bankowych.

Zakres ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje częściową lub całkowitą utratę należności powstałą wskutek zdarzeń wymienionych w OWU tzw. ryzyka handlowe oraz ewentualnie ryzyka polityczne (należności eksportowe).

Do ryzyk handlowych zalicza się:

 • Prawnie stwierdzoną niewypłacalność dłużnika,
 • Niewypłacalność domniemaną czyli nieuzasadnioną przewlekłą zwłokę w spłacie należności.

Odszkodowanie jest należne w przypadku niewypłacalności dłużnika,  a nie braku płatności za fakturę.

Do ryzyk politycznych zalicza się między innymi decyzję kraju dłużnika i moratorium.

Limity kredytowe

Ubezpieczyciel określa indywidualne limity kredytowe dla każdego z odbiorców objętych ubezpieczeniem.

Istnieje możliwość ustalenia tzw. limitu in blanco czyli takiego, który przyznawany jest automatycznie każdemu odbiorcy, który spełnia wymogi określone w warunkach szczegółowych.

Szkody

Zgłoszenie szkody następuje na formularzu wskazanym przez ubezpieczyciela. Odszkodowanie ustalane jest na podstawie dołączonych dokumentów m.in. :

 • Potwierdzających wystąpienie zdarzeń objętych ochroną,
 • Związanych z  przebiegiem realizacji transakcji,
 • Potwierdzających wysokość  zgłaszanego roszczenia, w walucie kontraktu, z podziałem na daty wymagalności kontraktu,
 • Historii rachunku dłużnika- wydruk z systemu komputerowego zapisów księgowych  na koncie dłużnika (12 m-cy wstecz od pierwszej niezapłaconej faktury).

Odszkodowanie wyliczane jest na podstawie rachunku strat, maksymalnie do wysokości przyznanego limitu kredytowego, pomniejszonego o udział własny Ubezpieczającego , w wysokości od 10 do 25 % wartości szkody.

Dokumenty i informacje niezbędne do przygotowania zapytania ofertowego

 • Wypełniony i podpisany kwestionariusz ubezpieczenia krótkoterminowych należności handlowych
 • Odpis z KRS
 • Sprawozdania finansowe (bilanse z rachunkami wyników) za ostatnie 3 okresy obrachunkowe
 • Wypełniony i podpisany wniosek -informacje o kontrahencie