Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej obejmuje zdefiniowaną odpowiedzialność ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim.

Umowy ubezpieczenia OC można podzielić na:

 • Ubezpieczenia dobrowolne m.in. OC przedsiębiorstwa z tytułu prowadzonej działalności i posiadania mienia, OC z tytułu wykonywania zawodu, OC za produkt lub świadczoną usługę),
 • ubezpieczenie obowiązkowe zawodowe,
 • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • ubezpieczenie władz spółki zwane D&O (ubezpieczenie na styku OC i kosztów ochrony)

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe, osobowe oraz konsekwentne straty finansowe wyrządzone osobom trzecim. Ubezpieczyciel przejmie na siebie ekonomiczne skutki szkód, pod warunkiem, że ubezpieczony jest zobowiązany do ich naprawienia na podstawie:

 • odpowiedzialności deliktowej (za czyny niedozwolone – art. 415 KC), to rodzaj ubezpieczenia dotyczący odpowiedzialności za czyn niedozwolony. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za szkodę, mimo że szkoda została wyrządzona nieumyślnie. Czyn niedozwolony to każde działanie albo zdarzenie, powodujące szkodę wyrządzoną osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym.
 • kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – art. 471 KC), to rodzaj ubezpieczenia, które dotyczy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie prac, objętych umową. Oznacza to, że pomiędzy sprawcą i poszkodowanym musi istnieć uprzednio pewien rodzaj umowy. Jeśli zaistnieją nieprawidłowości w trakcie wykonywania tego zobowiązania i spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia, niezależnie od tego, kto wyrządził szkodę – czy sam ubezpieczony czy osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.

Suma gwarancyjna:

Istotnym punktem umowy ubezpieczenia jest dobór adekwatnej sumy gwarancyjnej, zależnej od skali potencjalnych szkód, które może wyrządzić ubezpieczony osobom trzecim. Przy ustalaniu sumy gwarancyjnej nie należy brać pod uwagę wartości produktu lub świadczonej usługi, a straty, jakie mogą zostać wyrządzone w sposób bezpośredni lub pośredni uczestnikom obrotu gospodarczego. Na tym etapie wskazane jest założenie najgorszego scenariusza, dotyczącego powstania nie tylko samej szkody bezpośredniej, ale przede wszystkim jej następstw.

Korzyści:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia spółce ochronę przed ewentualnymi roszczeniami skierowanymi w związku z nienależytym wykonaniem kontraktu,
 • zakres ubezpieczenia może być dostosowany do indywidualnych potrzeb Ubezpieczonego;
 • pozwala spełnić wymagania kontrahentów.

Przedsiębiorstwa, które zetknęły się z problemem ubezpieczenia OC, wiedzą o konieczności rozszerzenia zakresu podstawowego o szereg klauzul, dzięki którym zakres ochrony zostaje dostosowany do specyfiki działalności. Jest to bardzo istotny etap pracy nad programem ubezpieczeniowym. Nie wprowadzenie odpowiednich zapisów regulowanych klauzulą bądź też wyłączeniem z wyłączeń OWU, może skutkować brakiem odpowiedzialności ubezpieczyciela. (np. brak klauzuli Najemcy/Wynajmującego, w przypadku szkody w wynajmowanym pomieszczeniu, może skutkować brakiem ochrony).

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawierane są przeważnie na rok i jest to okres trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Jednak szkoda może ujawnić się po latach. Fakt zachowania ciągłości okresu ubezpieczenia, nie jest tożsamy z zachowaniem ciągłości samej ochrony. Niedopasowanie triggerów (klauzula czasu), może skutkować brakiem ochrony za zaistniałe przed rozpoczęciem lub ujawnione po zakończeniu okresu ubezpieczenia zdarzenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Obejmuje ochroną ubezpieczeniową skutki zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, które ubezpieczający lub jego pracownicy wyrządzili osobie trzeciej (również klientom i kontrahentom ubezpieczonego). Istnieje możliwość rozszerzenia odpowiedzialności polisowej o ubezpieczenie m.in.: OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy nieruchomości i rzeczy ruchomych, OC za szkody w środowisku naturalnym, OC za szkody w mieniu powierzonym, celem przechowania lub wykonania usługi itd.

Praktyką rynkową ubezpieczycieli jest wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej odpowiedzialności za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem określonego zawodu.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego zawodu

Odnosi się do szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z profesjonalnym świadczeniem usług. Zakresem ochrony obejmuje szkody osobowe i rzeczowe, ale przede wszystkim straty finansowe, nie będące następstwem szkód osobowych i rzeczowych, poniesione przez osobę trzecią, w związku z wadliwym wykonaniem usługi przez Ubezpieczonego.

Ubezpieczeniem tym można na przykład objąć odpowiedzialność cywilną tłumaczy, brokerów walutowych, doradców, konsultantów, informatyków, firmy doradcze, firmy z branży IT, instytucje finansowe itp.

Niektóre zawody (zgodnie z krajowymi lub międzynarodowymi regulacjami prawnymi) mają obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC działalności na warunkach Rozporządzenia Min. Finansów. Niniejszy akt prawny reguluje zakres wymaganej ochrony oraz minimalną sumę gwarancyjną.

Obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia wynika z wymogów ustawowych lub z umów międzynarodowych. Intencją ustawodawcy jest przede wszystkim postulat ochrony osób trzecich, którym może zostać wyrządzona szkoda w związku z działaniem lub zaniechaniem określonej kategorii podmiotów, na które nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. Wynika to z powszechności świadczenia usług przez podmioty zobligowane do posiadania ubezpieczenia OC, a także ze względu na specyfikę ryzyka.

Do ubezpieczeń obowiązkowych zaliczane są:

 • obowiązkowe OC w związku z wykonywaniem określonych zawodów (np. OC adwokata, architekta, biegłego rewidenta, organizatorów imprez masowych itp.),
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
 • obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników,

Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności ma charakter akcesoryjny. Oznacza to zatem, iż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia powstaje wówczas, gdy między sprawcą szkody, a poszkodowanym powstał stosunek prawny, wynikający z obowiązku naprawienia szkody.