Ubezpieczenie osobowe

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia Pracownicze

Przygotowujemy dedykowane grupowe ubezpieczenia pracownicze dla licznych profesji i grup zawodowych charakteryzujące się identyfikacją potrzeb i oczekiwań, zakresem wariantów ochrony oraz konkurencyjnym poziomem składek. Skonstruowaliśmy i obsługujemy zaawansowane programy ubezpieczenia dla tysięcy pracowników rozproszonych terytorialnie i organizacyjnie. Głównie są to kompleksowe programy ubezpieczenia składające się z grupowego ubezpieczenia na życie, grupowego ubezpieczenia zdrowotnego, grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia podróży zagranicznych pracowników. Grupowe ubezpieczenia ze względu na szeroki zakres ochrony i relatywnie niską składkę są znacznie korzystniejszą formą ochrony niż ubezpieczenia indywidualne.

Ubezpieczenie na Życie

Jest zwane również ubezpieczeniem na wypadek śmierci. Istotą ubezpieczeń na życie jest zapewnienie świadczenia rodzinie lub osobom pozostającym na utrzymaniu, w przypadku śmierci ubezpieczonego. Kolejnym ważnym elementem jest zabezpieczenie spłaty kredytu lub pożyczki istnieje możliwość ustanowienia „cesji’ na bank z ubezpieczenia na życie zawartego również w formie grupowej.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. W przypadku zawarcia umów dodatkowych przedmiotem ubezpieczenia może być życie lub zdrowie ubezpieczonego lub odpowiednio współubezpieczonego oraz określone w umowie ubezpieczenia zdarzenia, zachodzące w życiu ubezpieczonego lub współubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia:

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć ubezpieczonego z dowolnej przyczyny. Każdy ubezpieczyciel w ogólnych warunkach wskazuje przyczyny śmierci, które jednocześnie zawężają zakres ochrony.

Do podstawowej umowy ubezpieczenia na życie mogą być dołączone (opcjonalnie na życzenie klienta) inne ubezpieczenia osobowe, w postaci umów dodatkowych, między innymi:

 • Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Urodzenie dziecka,
 • Śmierć rodzica / teścia,
 • Zgon ubezpieczonego na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru,
 • Zgon ubezpieczonego na skutek wypadku komunikacyjnego,
 • Zgon ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • Trwały uszczerbek na zdrowiu na skutek zawału mięśnia sercowego lub udaru,
 • Inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • Niezdolność do pracy,
 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego,
 • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu,
 • Zgon małżonka/konkubenta,
 • Poważne zachorowanie małżonka/konkubenta,
 • Poważne zachorowanie dziecka.

Ochrona trwa 24 godziny na dobę na całym świecie. Świadczenie z tytułu śmierci wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. Świadczenia z tytułu umów dodatkowych zawierających się w sobie lub zawierających się w umowie głównej są zazwyczaj wypłacane niezależnie.

Suma ubezpieczenia:

Wysokość sumy ubezpieczenia może być wyrażona kwotowo lub jako krotność wynagrodzenia i określona jednakowo dla wszystkich pracowników lub zróżnicowana względem różnych grup pracowniczych. Praktyką jest wyznaczanie sum ubezpieczenia stanowiących wielokrotność rocznych dochodów.

Składka opłacana w ubezpieczeniach na życie jest korelacją ryzyka przenoszonego na ubezpieczyciela, to znaczy prawdopodobieństwa zdarzenia oraz sumy ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Składki za pracowników mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór płatności miesięcznych, mając na uwadze ewentualne rotacje wśród grupy ubezpieczonych. Pracownicy mogą opłacać je ze swoich środków lub mogą być opłacane przez pracodawcę.

W przypadku ubezpieczenia na życie istotne znaczenie ma poprawne wskazanie ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uposażonego:

 • Ubezpieczający to osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia i z tego tytułu jest zobowiązana do zapłaty składki. Ubezpieczający może ubezpieczyć życie własne lub osoby trzeciej,
 • Ubezpieczony to osoba, której życie lub zdrowie jest ubezpieczone,
 • Uposażony jest to osoba uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

Zalety grupowego ubezpieczenia na życie:

 • szeroki zakres świadczeń niedostępny w formie indywidualnego ubezpieczenia,
 • brak konieczności wykonywania badań lekarskich czy wypełniania ankiet medycznych przy przystąpieniu do ubezpieczenia,
 • pomoc finansowa w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń losowych,
 • ochrona działa zarówno podczas wykonywania pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny w ramach programu dla pracowników,
 • dopasowanie zakresu świadczeń do indywidualnych potrzeb danej grupy pracowników,
 • możliwość utworzenia różnych podgrup wariantowych w ramach jednej umowy.

Korzyści dla pracodawcy:

 • skuteczne wspomaganie zarządzania firmą dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,
 • kształtowanie polityki płacowej dzięki możliwości wliczania składek w koszty uzyskania przychodu – w przypadku składek sponsorowanych,
 • pomoc w budowaniu lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku śmierci pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

Korzyści dla pracownika:

 • pomoc finansowa dla rodziny pracownika w przypadku jego śmierci lub choroby,
 • możliwość zabezpieczenia kredytu.

Ubezpieczenie Zdrowotne

Jest to ubezpieczenie, które umożliwia leczenie ubezpieczonego w prywatnych klinikach lub przychodniach lekarskich, z którymi zakład ubezpieczeń podpisał umowę o świadczenie usług. Ubezpieczenia zdrowotne przeznaczone są dla pracodawców ze wszystkich sektorów gospodarki. W obecnej sytuacji publicznej opieki zdrowotnej, ubezpieczenia medyczne to sprawdzone rozwiązanie umożliwiające skuteczne zarządzanie kadrami. Kompleksowa opieka medyczna nad pracownikami pozwala również na skrócenie czasu choroby, co skutkuje skróceniem czasu absencji chorobowej i przynosi oszczędności dla pracodawcy.

Oferujemy dostosowanie oferty grupowych ubezpieczeń zdrowotnych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców, a także przedstawienie najkorzystniejszych dostępnych na rynku rozwiązań.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego. Ponadto przedmiotem ubezpieczenia są koszty koniecznych, z medycznego punktu widzenia, świadczeń zdrowotnych udzielonych Ubezpieczonemu w związku z leczeniem chorób i następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zakres ubezpieczenia:

Zakresem ubezpieczenia objęte są usługi medyczne, m.in.: porady i konsultacje lekarskie – zarówno w ramach opieki podstawowej jak i specjalistycznej, badania w zakresie medycyny pracy, szczepienia przeciwko grypie, szeroki zakres badań diagnostycznych, opieka w okresie ciąży oraz porodu, rehabilitacja, lekarskie wizyty domowe, opieka stomatologiczna oraz oferta usług szpitalnych – hospitalizacji w zakresie chirurgii jednego dnia.

Wszystkie świadczenia medyczne przeprowadzane są w starannie dobranej sieci Placówek Medycznych. Ponadto ubezpieczeni otrzymują dostęp do telefonicznej linii medycznej, informującej o usługach medycznych, gdzie można się dowiedzieć wszystkich szczegółów o ubezpieczeniu, umówić wizytę lekarską i inne.

Suma ubezpieczenia:

Brak zdefiniowanej sumy, jedynie wskazane świadczenia abonamentowe pokrywane nieodpłatnie lub w formie zwracanego kosztu wizyty lub badania.

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego:

 • bezgotówkowe korzystanie z usług lekarzy i placówek kontraktowych na terenie całego kraju,
 • wolny wybór lekarzy i placówek medycznych w całym kraju w ramach rozliczeń gotówkowych,
 • nielimitowany dostęp do lekarzy wszelkich specjalności,
 • nieograniczona liczba badań zaleconych przez lekarzy,
 • składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu,
 • pewne rozwiązanie pozwalające na skuteczne zarządzanie kadrami,
 • skróceniem czasu absencji chorobowej pracownika,
 • leczenie w renomowanych placówkach medycznych przez najlepszych specjalistów,
 • korzystanie z nowoczesnych technologii medycznych, umożliwiających szybki powrót do zdrowia,

Korzyści dla pracodawcy:

 • składka za ubezpieczenie stanowi w części koszt uzyskania przychodu,
 • zmniejszenie absencji chorobowej pracowników połączonej z ich dobrym stanem zdrowia,
 • jest to inwestycja, która może przynieść zwrot z zainwestowanego kapitału,
 • zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia w przedsiębiorstwie,
 • umocnienie w pracownikach motywacji do związania kariery zawodowej z firmą,
 • umocnienie wizerunku firmy.

Korzyści dla pracownika:

 • bezgotówkowa możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych,
 • dostęp do takich samych usług na terenie całego kraju,
 • szybki dostęp do specjalistów, brak kolejek i skierowań do specjalistów,
 • możliwość wyboru placówki medycznej na terenie całego kraju,
 • wizyty domowe,
 • badania profilaktyczne,
 • opieka dla całej rodziny.

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Świadczenia wypłacane są, jako procent sumy ubezpieczenia, odpowiadający orzeczonemu przez lekarza towarzystwa ubezpieczeniowego procentowi inwalidztwa uszczerbku na zdrowiu odniesionemu wskutek nieszczęśliwego wypadku. Składki finansowane są zazwyczaj przez pracodawcę i opłacane raz w roku. Składka jest zależna od liczby pracowników, charakteru działalności firmy oraz sumy ubezpieczenia. Pracownicy wykonujący pracę fizyczną, z reguły ponoszą większe koszty ochrony ubezpieczeniowej z tego tytułu.

Tworzymy zarówno standardowe polisy ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, jak i rozwiązania wymagające uwzględnienia indywidualnych, niestandardowych bądź unikalnych potrzeb Klienta takich jak:

 • uprawianie sportu (również sportów ekstremalnych),
 • bardzo wysokie limity (np. dla osób samo zatrudnionych),
 • specyfikę wykonywanego zawodu.

Przygotowujemy dla Klientów zarówno polisy grupowe, jak i zbiorowe, w zależności od tego kto jest ubezpieczającym.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie ubezpieczonego. Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia (śmierć, obrażenia ciała) spowodowane wyłącznie nieszczęśliwym wypadkiem. Ochrona trwa 24 godziny na dobę na całym świecie lub jest ograniczona do wypadków podczas pracy oraz w drodze do i z pracy.

Zakres ubezpieczenia:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zazwyczaj również inwalidztwo rozumiane jako kalectwo (tylko poważne przypadki, takie jak: utrata wzroku, słuchu, kończyn etc.) lub uszczerbek na zdrowiu (wszelkie następstwa nieszczęśliwych wypadków — np. złamania, zwichnięcia, etc.).

Suma ubezpieczenia:

Suma ubezpieczenia może być wyrażona kwotowo lub jako krotność wynagrodzenia.

Zalety ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

 • ubezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie podczas wykonywania pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym,
 • relatywnie niski poziom składki przy wysokich sumach ubezpieczenia,
 • gwarancja pomocy finansowej w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku,
 • możliwość ubezpieczenia członków rodziny w ramach programu dla pracowników,
 • ubezpieczenie, jako alternatywa dla ubezpieczeń proponowanych dzieciom i młodzieży przez placówki oświatowe.

Ubezpieczenie w Podróży Zagranicznej

Pracodawca delegując pracownika w zagraniczną podróż służbową musi liczyć się z ryzykiem poniesienia dodatkowego kosztu związanego z jego nieprzewidzianym leczeniem za granicą. Zgodnie z przepisami Pracodawca winien ponieść koszty związane z podróżą służbową pracownika a w razie choroby powstałej podczas podróży pracownikowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów leczenia za granicą oraz leków. Dlatego coraz więcej pracodawców wykupuje ubezpieczenia podróży zagranicznej dla swoich pracowników.

Ubezpieczenie w podróży zagranicznej chroni ubezpieczonego przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas podróży zagranicznej.

Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia za granicą oraz koszty transportu do szpitala, ze szpitala do kraju, koszty badań ambulatoryjnych, koszty wizyty osób bliskich, koszty pomocy prawnej, zakupu leków itp. Wariant ubezpieczenia można dostosować do profilu działalności każdego przedsiębiorcy.

Istnieje możliwość wyboru czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie podróż zagranicznej zawiera się na pojedynczą podróż lub na zadeklarowany okres czasu, np. jeden rok. Zawarcie umowy rocznej, w której ubezpieczający deklaruje z góry minimalną liczbę osobodni do wykorzystania w ciągu roku i opłaca za nie składkę, a polisa rozliczana jest po zakończeniu okresu ubezpieczenia na podstawie liczby faktycznie zrealizowanych osobodni.  Jest ona dogodną formą ubezpieczenia, którego nie trzeba odnawiać przy każdym wyjeździe zagranicznym, oraz jest szczególnie wygodna w przypadku, kiedy pracownicy firmy często podróżują za granicę.

Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą podczas podróży.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia obejmuje standardowe i uzasadnione koszty leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania, niezbędnych leków oraz pomoc w podróży (czyli np. transport medyczny, transport zwłok do kraju, zakup trumny, pomoc prawną po wypadku samochodowym, etc.).

Zakres ubezpieczenia może być dodatkowo rozszerzony o ryzyka takie jak: utrata bagażu, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, etc.

Zakres ochrony może obejmować dodatkowo opcje ubezpieczenia m.in.:

 • Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody osobowe i rzeczowe,
 • Ubezpieczenia bagażu podróżnego,
 • Ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego powrotu lub anulowania noclegu w hotelu,
 • Koszty rezygnacji z biletu.

Suma ubezpieczenia:

Limity odpowiedzialności powinny być określone na takim poziome, aby rzeczywiście zabezpieczały pełne pokrycie kosztów leczenia oraz ewentualnego transportu medycznego. Ustalając sumę ubezpieczenia dobrze jest założyć wariant pesymistyczny i przyjąć, że może zajść wypadek, na skutek, którego pracownik dozna znacznego uszczerbku na zdrowiu, którego leczenie będzie wymagało użycia wyjątkowo kosztownych i specjalistycznych metod. Wysokość sumy ubezpieczenia można również ustalić, mając na uwadze miejsce docelowe podróży (są one zazwyczaj niższe, jeśli miejscem docelowym podróży służbowej są kraje europejskie i wyższe w przypadku bardziej odległych miejsc).