Ubezpieczenie utraty zysku firmy

Ubezpieczenie utraty zysku firmy (BI -Business Interruption)

Ubezpieczenie utraty zysku związane jest z utratą korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkoda, objęta polisą ubezpieczeniem mienia, nie wystąpiła. W ramach ubezpieczeń utraconych korzyści wyróżnia się szkody ogólne i dwa rodzaje szkód szczegółowych: poniesione wydatki (expenses) i utracone korzyści (loss of profit). Ubezpieczenie BI jest uzupełnieniem ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ ewentualna odpowiedzialność ubezpieczyciela odnośnie rekompensaty utraconego zysku, będzie miała miejsce tylko wówczas, gdy zaistniała szkoda będzie mieścić się w zakresie odpowiedzialności, odnoszącym się do polisy podstawowej.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęta jest wartość utraconego zysku brutto, wynikającego ze spadku wartości obrotu oraz ze wzrostu kosztów działalności, a będących wynikiem zaistnienia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia nagłego i przypadkowego zdarzenia, objętego ochroną na podstawie ważnej polisy ubezpieczenia mienia (jednakże z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach, bądź w polisie). W przypadku braku zysku przedmiotem ubezpieczenia mogą być koszty stałe, które spółka musi ponieść, pomimo braku możliwości prowadzenia działalności.

Zakres ubezpieczenia:

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nie osiągnięcie szacowanego zysku brutto i/lub konieczność ponoszenia zwiększonych kosztów działalności, powstałych wskutek zaistnienia w miejscu i okresie ubezpieczenia przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Ubezpieczającego.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia ustalana jest przez ubezpieczającego na podstawie szacowanego zysku brutto w ustalonym maksymalnym okresie odszkodowawczym.

Statystyki wskazują, że ponad 50% strat finansowych firmy, w której wystąpiła szkoda majątkowa znacznych rozmiarów, są to straty związane z utratą zysku w wyniku przerwania działalności. Rozwiązaniem zabezpieczającym przed następstwami strat finansowych, jest rozszerzanie ubezpieczenia mienia w kierunku ochrony płynności finansowej. Polisa majątkowa służy odbudowie potencjału produkcyjnego bądź usługowego, niemniej jednak, nie zabezpiecza go przed sytuacją, w której przedsiębiorstwo nie generuje zysku. Konsekwencje takich zdarzeń mogą wywołać zakłócenia w wywiązywaniu się ze zobowiązań wobec pracowników i kontrahentów. Sytuacja taka negatywnie wpływa na pozycję rynkową, zagraża rentowności i w efekcie może doprowadzić do upadłości firmy.

Statystyki rynków zachodnich wskazują, że wśród dużych firm, które odbudowały swój majątek po szkodzie:

 • 45% zbankrutowało w pierwszym roku,
 • 30% zbankrutowało do 3 lat od szkody,
 • tylko 25% prowadziło nadal działalność.

Ubezpieczenie zwiększonych koszów działalności

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe, poniesione w celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw lub zakłóceń w działalności gospodarczej, powstałych na skutek szkody w przedmiotach objętych ubezpieczeniem od szkód materialnych.

 • Za dodatkowe koszty proporcjonalne– uważa się koszty powtarzające się i wzrastające proporcjonalnie do długości okresu, przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem od szkód materialnych. W szczególności są to:
  • koszty użytkowania sprzętu zastępczego,
  • koszty leasingu/ najmu urządzeń zastępczych,
  • koszty zastosowania zmiennych procesów roboczych i metod operacyjnych,
  • koszty zatrudnienia dodatkowego personelu oraz zastosowania zewnętrznych mocy produkcyjnych lub usług w zakresie przetwarzania danych.
 • Za dodatkowe koszty nieproporcjonalne – uważa się koszty niezależne od długości okresu przerwy w pracy sprzętu objętego ubezpieczeniem. Koszty takie ubezpieczający ponosi jednorazowo, po wystąpieniu przerwy, w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji.
  W szczególności są to:

  • koszty jednorazowego przeprogramowania,
  • koszty adaptacji sprzętu,
  • koszty prowizorycznej naprawy uszkodzonego sprzętu do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w polisie ubezpieczenia od szkód materialnych.

Rozszerzyć ubezpieczenie BI można o:

 • Klauzulę braku mediów (utrata zysku w wyniku szkód w infrastrukturze przesyłowej),
 • Klauzulę dostawców/odbiorców (utrata zysku w skutek wystąpienia szkody majątkowej u kontrahentów),
 • Klauzulę ograniczonego dostępu (utrata zysku na skutek utraty / utrudnienia dostępu do/z miejsca prowadzenia działalności),
 • Klauzulę kosztów rzeczoznawców (koszty poniesione z tytułu oględzin, analiz i ekspertyz przeprowadzanych przez rzeczoznawców i biegłych).