Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe

Ubezpieczeniowe gwarancje kontraktowe

Gwarancje ubezpieczeniowe są najkorzystniejszą formą zabezpieczeń, stosowaną w obrocie gospodarczym. Zastępując konieczność wpłaty gotówki – czyli blokowania środków własnych jako zabezpieczenia, umożliwiają sprawne funkcjonowania firmy, dzięki czemu są powszechnie stosowane na rynku. Gwarancje nie są umowami ubezpieczenia, a umowami zawieranymi między wnioskodawcą, a zakładem ubezpieczeń (gwarantem). Istotą gwarancji jest zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz inwestora (beneficjenta), w przypadku nie wywiązania się wnioskodawcy ze zobowiązania objętego gwarancją. Gwarant zaciąga własne zobowiązanie do świadczenia zgodnego z treścią gwarancji, na podstawie którego gwarantuje wykonanie zobowiązania wobec osoby trzeciej. Nie następuje transfer odpowiedzialności dłużnika za niewykonane lub nienależyte wykonane umowy na Gwaranta.

Beneficjentami gwarancji kontraktowych są najczęściej zamawiający – instytucje państwowe i samorządowe, ale również generalni wykonawcy i liderzy konsorcjów. Aktualnie zgodne ustalenie treści gwarancji oraz jej zabezpieczenia, jest problematyczne. Bazując na własnym doświadczeniu zawodowym oraz znajomości polskiego rynku ubezpieczeń, staramy się znaleźć naszym Klientom gwarancje w adekwatnej cenie.

Dla naszych Klientów tworzymy perspektywiczną strategię zarządzania gwarancjami w przedsiębiorstwie i w jej ramach dostarczamy pojedyncze gwarancje przygotowane i wynegocjowane indywidualnie bądź umowy generalne na gwarancje. Ta druga forma jest w naszej opinii najkorzystniejszą formą współpracy z ubezpieczycielami udzielającymi gwarancji, bowiem umożliwia swobodne zarządzanie gwarancjami zarówno z rynku ubezpieczeniowego, jak i bankowego oraz co najistotniejsze, otrzymywanie gwarancji w uproszczonej procedurze. Skraca to czas konieczny na ich uzyskanie, ponieważ nie jest wymagane każdorazowe składanie zabezpieczeń, a czas przeznaczony na rozpatrywanie wniosków, zostaje znacznie skrócony. Ponadto umowa generalna pozwala na utrzymanie jednolitej składki/stawki przez cały okres jej obowiązywania. Naszym Klientom gwarantujemy sprawne procedury wydawania gwarancji oraz negocjacje wzorów gwarancji na potrzeby poszczególnych beneficjentów.

Gwarancje ubezpieczeniowe narzucają konieczność znacznie większego nakładu pracy, niż bankowe (tylko dla brokera). Wynika to z tego, że istnieje możliwość wynegocjowania znacznie korzystniejszych zabezpieczeń i treści gwarancji dla klienta. Nie mniej jednak banki stosują większą asekurację, wymagając zabezpieczenia na ruchomościach, nieruchomościach, rachunkach bankowych, kontraktach i gotówce Klienta, co prowadzi niemal do 100%-owej skuteczności regresu w razie wykorzystania gwarancji przez beneficjenta.

Zakłady ubezpieczeń bardziej elastycznie przyjmują ryzyko, ale tylko takie, które zostało właściwie skalkulowane i zabezpieczone, np. wekslem własnym lub innym zabezpieczeniem rzeczowym z jednej strony i umowami reasekuracyjnymi z drugiej.

Te wszystkie elementy są istotne podczas negocjacji każdej gwarancji.

Najczęściej spotykanymi gwarancjami są:

Gwarancja zapłaty wadium

Ta gwarancja wykorzystywana jest przez firmy, które swoje usługi oferują innym podmiotom, starając się o nie w drodze przetargów. Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) jest jedną z form przewidzianych przez prawo do wniesienia wadium przez podmioty, przystępujące do przetargu. Zwalnia ona oferenta od obowiązku wniesienia wadium w pieniądzu. Istotą gwarancji jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty. Zabezpieczenie to ma charakter krótkoterminowy, trwa zwykle do 90 dni i wygasa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Najczęściej wnioskodawcą jest zleceniobiorca zobligowany do przedstawienia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych, tj. niewykonania kontraktu w terminie lub niezachowania ustalonych parametrów jakościowych. Gwarancja jest akceptowaną formą zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, których wymaga zleceniodawca od wykonawcy, w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania.

Gwarancja finansowa zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej i jest udzielana na okres uzgodniony przez warunki kontraktu. Wygasa z chwilą podpisania przez strony protokołu przyjęcia prac bez usterek. Jeżeli wykonawca nie udzieli takiej gwarancji, to zamawiający z każdej płaconej faktury będzie zatrzymywał określony umową procent, aż do czasu zakończenia prac i potwierdzenia tego faktu protokołem.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Jest to umowa przeznaczona dla przedsiębiorców dających gwarancję jakości, ponoszących odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu. Zapewnia wypłatę na rzecz beneficjenta określonej kwoty, w przypadku jeśli wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek.Gwarancja ta jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Takich zabezpieczeń wymaga zleceniodawca w celu ochrony roszczeń z tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu.

Konieczność posiadania gwarancji może wynikać z postanowień kontraktu, tzn. zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania części należnego wykonawcy wynagrodzenia, do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Ten rodzaj gwarancji zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej. Udzielany jest na okres od podpisania protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi, zazwyczaj jest to okres 3-letni, ale może on być zarówno dłuższy, jak i krótszy, w zależności od kontraktu.

Zastosowanie gwarancji jest korzystniejsze finansowo ponieważ, koszt gwarancji jest niższy niż zyski ze standardowej lokaty bankowej.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Znajdujące zastosowanie, gdy inwestor finansuje wykonanie umowy poprzez wypłacanie zaliczki. Stanowi ochronę interesów inwestora, gdyby wykonawca wykorzystał zaliczkę w sposób niezgodny z umową, bądź nie rozliczy się z niej w sposób właściwy lub nie zwróci pobranej zaliczki w terminie określonym w kontrakcie. Gwarancja zwrotu zaliczki jest dość trudną do otrzymania, ponieważ zabezpiecza, w przeciwieństwie do innych tego typu usług, otrzymaną już gotówkę, a nie ewentualne przyszłe roszczenia.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych

Wykorzystywana jest przez przedsiębiorstwa świadczące usługi handlowe, dla których gwarancja może stanowić zabezpieczenie należności z tytułu jednorazowej transakcji lub należności z tytułu realizacji cyklicznych usług lub dostaw. Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych jest jednocześnie potwierdzeniem wiarygodności odbiorcy i daje mu możliwość korzystania u dostawcy z kredytu kupieckiego.

Gwarancja kaucyjna

Gwarancja skierowana jest dla najemcy lokali. Jest udzielana w miejsce pobieranej kaucji. Zabezpiecza wynajmującego przed nieterminowym regulowaniem należności z tytułu czynszu lub innych opłat, tj.: kosztów ewentualnych napraw i remontów w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, opłat za energię elektryczną, wodę, telefon itp. Często gwarancje zapłaty czynszu są obowiązkowym elementem przy wynajmie powierzchni od galerii handlowych i są wykupywane przez firmy na wyraźne żądanie beneficjenta, uzależniającego od tego podpisanie umowy najmu.

Gwarancje spłaty należności celnych i podatkowych.

Zgodnie z przepisami kodeksu celnego organy mają prawo żądać złożenia zabezpieczenia, w celu zagwarantowania pokrycia kwoty wynikającej z długu celnego. W związku z tym, dokonujący obrotu towarowego z zagranicą, są zobowiązani do złożenia zabezpieczenia należności celnych w jednej z form przewidzianych prawem. Najczęściej są to gwarancje bankowe, bądź ubezpieczeniowe udzielane przez banki i zakłady ubezpieczeń znajdujące się na liście uprawnionych gwarantów.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie zobowiązań Wnioskodawcy, wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz z przedstawionego kontraktu z Beneficjentem.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczyciel odpowiada tylko za zobowiązania określone i powstałe w okresie wskazanym w treści gwarancji.

Suma ubezpieczenia

Jest sumą określoną w gwarancji ubezpieczeniowej. W zależności od rodzaju gwarancji i zapisów kontraktowych, suma ta najczęściej wynosi od 3 % do 10 % wartości kontraktu. Ustalana jest indywidualnie, biorąc pod uwagę zobowiązanie gwarancyjne Wnioskodawcy wobec Beneficjenta, które wynika z zawartego kontraktu. Suma gwarancyjna jest każdorazowo zmniejszana o kwotę wypłaconą z tytułu udzielonej gwarancji. Zwykle suma ubezpieczenia określana jest w złotówkach, nie mniej jednak, w przypadkach dozwolonych prawem, może być określona w walutach wymienialnych.

B&K posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu gwarancji kontraktowych dla branż tj. agencje ochrony, firmy budowlane, firmy informatyczne, jak również dla firm handlowych w zakresie gwarancji czynszowych.