Polityka prywatności

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie naszych Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Wyjaśniamy także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

I. Definicje

 •  Administrator Danych – Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „B & K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Nowogrodzka 56a lok. 305, 00-695 Warszawa, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 1080000444;
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

II. Jakie dane osobowe zbieramy

Kiedy wchodzą Państwo z nami w relację, możemy zbierać i przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Państwa imię i nazwisko, firmę z którą są Państwo powiązani oraz Państwa stanowisko,
 • Państwa informacje kontaktowe, takie jak adres firmy, numery telefonów i adresy email,
 • Państwa zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

III. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • kontaktu z Państwem,
 • realizacji i zarządzania kontaktami z firmą, z którą są Państwo powiązani,
 • zarządzania naszymi relacjami z Państwem,
 • wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy,
 • zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi.

Podstawy prawne:
Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
1. w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800),

2. w oparciu o Państwa zgodę (klienci indywidualni, konsumenci, osoby fizyczne):
Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o Państwa zgodę, mają Państwo prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania, na które wyrazili Państwo zgodę lub poprzez skontaktowanie się z osobą do kontaktów: Małgorzata Wysocka – email:biuro@b-i-k.pl, tel. 22 6220542,
3. na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich:
Przetwarzając Państwa dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Państwa przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat tych interesów, prosimy o zwrócenie uwagi na wymienione wyżej cele dla których przetwarzamy dane osobowe,
4. na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia.

 

IV. Jak zbieramy Państwa dane osobowe

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazali Państwo nam z własnej woli. Jednakże w niektórych przypadkach przetwarzamy dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Państwa na podstawie innych informacji, które nam Państwo przekazują oraz które pozyskujemy w toku interakcji z Państwem, jak również na podstawie danych osobowych dotyczących Państwa, które otrzymujemy od podmiotów trzecich.

 

V. Przekazywanie i dostęp do Państwa danych osobowych przez podmioty trzecie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać. W rezultacie część Państwa danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Państwa danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami oraz wszelkimi obowiązującymi lokalnymi politykami w celu wsparcia celów biznesowych. W B & K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. posiadamy rygorystyczne standardy w zakresie dostępu do danych i ich przetwarzania. Tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników B & K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. będzie posiadać dostęp do Państwa danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu : administrator IT, brokerzy, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość.
Możemy także przekazać Państwa dane osobowe zaufanym stronom trzecim, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom, gdy wynika to z przepisów prawa (np. ujawnienie by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny).

 

VI. Bezpieczeństwo przechowywania Państwa danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.
Firma B & K Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Państwa dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Państwa dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.
W szczególności:

 • kontrolujemy Nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu,
 • kontrolujemy dostęp do danych osobowych,
 • stosujemy metody kryptograficzne – szyfrowanie SSL.

VII. Międzynarodowy transfer danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Państwa danych.

 

VIII. Prawa jakie Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
2. Prawo do sprostowania danych osobowych
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub / oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
3. Prawo do usunięcia danych osobowych
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu czy dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Państwa osoby w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora
6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora
7. Prawo wniesienia skargi
• oznacza to, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych, patrz punkt I.
Jeżeli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych to przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Państwa prawa wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej Państwa zgody. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.