Zasady współpracy z firmą brokerską

 1. Audyt ubezpieczeniowy – określenie zakresu ryzyk
  Wykonanie bezpłatnego audytu obowiązującej w spółce ochrony ubezpieczeniowej. Analizie podlegają wszystkie ryzyka ze wskazaniem na ubezpieczone obszary oraz te, które pozostają poza ochroną.
 2. Udzielenie pełnomocnictwa
  Warunkiem podjęcia pracy w zakresie przygotowania programu ubezpieczenia, jest udzielnie brokerowi umocowania do występowania w imieniu Zleceniodawcy na rynku ubezpieczeń. Pełnomocnictwo nie upoważnia do zaciągania zobowiązań majątkowych.
 3. Podpisanie umowy na obsługę brokerską
  Umowa określa zakres wykonywanych czynności, zmierzających do zawarcia umów ubezpieczenia oraz warunków dalszej obsługi. Zapisy umowy przede wszystkim regulują prawa i obowiązku stron.
 4. Przedstawienie ofert zakładów ubezpieczeń wraz z rekomendacją
  Wynikiem przeprowadzonych negocjacji w zakresie uzyskania adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej oraz jej optymalnych warunków cenowych, jest opracowanie prezentujące wnioskowany zakres ochrony oraz oferty otrzymane od zakładów ubezpieczeń. Materiał ma charakter porównawczy i zawiera rekomendację, co do wyboru oferenta.
 5. Wybór oferty
  Zleceniodawca, w oparciu o przedstawione opracowanie, wskazuje Ubezpieczyciela, z którym chce podpisać umowę. Zadaniem brokera jest poinformowanie Ubezpieczyciela o decyzji Zamawiającego, sprawdzenie zgodności zapisów umowy ubezpieczenia z warunkami oferty oraz doprowadzenie do podpisania umów przez strony.
 6. Obsługa umów ubezpieczenia
  W czasie trwania umowy broker wykonuje czynności w zakresie administracji umów ubezpieczenia oraz procesu likwidacji szkód. Wspiera w zakresie wykonywania wszelkich czynności związanych z uzyskaniem odszkodowania wraz z doradztwem w tym zakresie.

Gwarancja jawności

Wybierając rekomendowaną przez nas ofertę, będziecie widzieć, ile z płaconej przez Was składki trafi do nas od zakładu ubezpieczeń jako prowizja.

Nie będziecie mieć już wątpliwości, dlaczego broker rekomenduje Wam akurat tę ofertę.