Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Gdyby jednak mieli Państwo zastrzeżenia w kwestii merytorycznej lub do sposobu obsługi, przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji.

 

Reklamację można złożyć w następujący sposób:

  1. W formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie firmy Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 56A, 00-695 Warszawa (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00)
  2. Elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres: reklamacje@b-i-k.pl
  3. Telefonicznie pod numerem (22) 622-05-42 i potwierdzając złożenie reklamacji drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

W celu złożenia reklamacji, należy podać dane, umożliwiające identyfikacje klienta oraz sprawy:

  • Nazwę firmy / Imię i nazwisko
  • Adres siedziby firmy / adres zameldowania
  • Nr polisy, nr szkody (jeśli jest)
  • Adres e-mail, nr telefonu
  • Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem

Odpowiedź na reklamację, w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, zostanie udzielona w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, odpowiedź nastąpi w późniejszym  czasie. O powstałym opóźnieniu poinformujemy Państwa w oddzielnym piśmie, wskazując jego przyczyny oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Wskażemy również przewidywany termin odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia złożenia reklamacji.

 
Administratorem danych przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji będzie:

 
Brokerzy i Konsultanci Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 56a, 00- 695 Warszawa
e-mail: biuro@b-i-k.pl, tel. 22 622-05-42
REGON: 015794600, KRS: 0000214528, NIP: 108-00-00-444, Zezwolenie KNUiFE nr 1338/04 z dnia 03.09.2004r.

 
Klientowi przysługuje prawo wglądu w treść złożonych danych oraz ich poprawiania.